Kadra Zarządzająca

Zespół badawczy i zarządzający badaniami Portalu www.testkonsumenta.pl:

prof. dr hab. Stanisław M. Szukalski
Dyrektor Zespołu Badawczego, Członek Zespołu Redakcyjnego Portalu,
pracownik naukowy -Uniwersytet Łódzki, opiekun specjalności „Kierowanie małą i średnią firmą”, prowadzi m.in. wykłady z przedmiotów: Techniki badań rynku, Kreowanie wizerunku firmy, procedury budowy planów biznesowych, więcej na stronie www.szukalski.uni.lodz.pl. 25 -letnie doświadczenie biznesowe, własna działalność gospodarcza pod marką: HAKON Agencja Konsultingowa (www.hakon.com.pl). Doświadczenia związane z badaniem wizerunku marki, postrzegania marki, badanie popytu, badanie standardów obsługi klienta m.in. dla: ELMET, Łódź (badanie standardu obsługi klienta, wizerunek placówek handlowych, strategia rozwoju sprzedaży),
CFOL-ERG, Wojciechów (badanie wizerunku firmy na rynku,  strategia rozwoju). POLMOS, Żyrardów (badanie pozycji marki Belvedere Vodka na rynku i budowa strategii rozwoju rynku, jakość obsługi klienta w sklepach patronackich), POLMOS, Kraków (diagnoza marketingowa, analiza obsługi klientów instytucjonalnych, diagnoza sieci dystrybucji,  strategia marketingowa), TOYA- Łódź (badanie preferencji programowych, struktury demograficznej odbiorców sieci telewizji kablowej i możliwości rozwoju TK Toya), ORGANIKA-Łódź (badanie popytu na produkty organiczne, badanie wizerunku firm u odbiorców, analiza jakości obsługi w kanałach dystrybucji i metod sprzedaży na tle konkurencji), UTICA- USA, (analiza konkurencji, pojemność rynku, obsługi serwisowej kotłów grzewczych),  BIRUNA- Białystok (badanie pojemności rynku dzianin futerkowych), PRÓCHNIK, Łódź (diagnoza marketingowa,  koncepcja marketingowa dla  „Holdingu Tekstylnego”), Fundacja Badań Radiacyjnych (pojemność rynku na usługi radiacyjnej obróbki artykułów spożywczych), Wolfgang Heyer -Brema (analiza popytu na wełnę przemysłową sektora wełniarskiego w Polsce), Scheffs Marketing- Darmstad (badanie popytu na wyroby skórzane w Polsce), HBO Polska (realizacja kampanii reklamowej sieci telewizji kablowej).
Wykonywał prace na zlecenie Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Departamentu Narodowe Fundusze Inwestycyjne, (przygotowanie materiałów o 11 firmach biorących udział w Programie NFI), wojewody łódzkiego. Wykonywanie badań i przygotowanie publikacji w ramach Portalu, Dyrektor Zespołu Badawczego, Członek Zespołu Redakcyjnego Portalu www.testkonsumenta.pl

dr Sławomir Malinowski
Pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego (lata 1996-2000), Oddział Regionalny ARiMR (Promocja i Szkolenia), Dyrektor Centralnego Ośrodka Badawczo Rozwojowego Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych (lata 2004-2008), członek Polskiego Komitetu Normalizacji Komisji (Technicznej 9KT88) ds. Żywności Mrożonej (2005-2008),  Prezes FCWP (2000-aktualnie). Prowadzenie szkoleń z zakresu technik badań rynku, kreowania wizerunku firmy, przygotowania planów biznesowych, efektywne negocjacje w biznesie. Prowadzenie badań wizerunku marki, postrzegania marki, badanie popytu, badanie standardów obsługi klienta, wizerunku placówek handlowych, ocena planów biznesowych. Członek komisji oceny wniosków w projektach współfinansowanych ze środków unijnych.
Zarządzanie Portalem www.testkonsumenta.pl, wykonywanie badań w ramach Portalu.  Redaktor Naczelny Portalu www.testkonsumenta.pl, Członek Zespołu Badawczego Portalu.

dr inż. Witold Witowski
Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej (specjalność – technologia budowy sprzętu precyzyjnego i elektronicznego), Międzynarodowej Szkoły Jakości (UNIDO) Międzynarodowych Studiów Doktoranckich (doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu), posiada doświadczenie jako konstruktor i technolog w przemyśle precyzyjnym i medycznym, wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Od 1996 r. zajmuje się programowaniem i wdrażaniem programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Mechanizmów Finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Ekspert UNIDO ds. transferu technologii, ekspert międzynarodowego programu wsparcia TAIEX, w latach 2000 – 2002 dyrektor Forum Izb Gospodarczych Unii Europejskiej w Polsce, współpracował z Krajowym Punktem Kontaktowym Programu EUREKA! oraz Programów Ramowych UE.
Koordynator pierwszego w Polsce projektu klastrowego – SME Clustering & Networking In Poland, PHARE, 1996 – 2000, autor raportów badawczych n.t. klastrów i sieci, recenzent raportów z benchmarkingu klastrów.
Mianowany Urzędnik Służby Cywilnej, arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (2004 – 2007),  w latach 2006 – 2009 dyrektor Instytucji Wdrażającej projekty w ramach SPO – RZL  z budżetem ponad 730 mln EUR,  V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej PZL – WOLA w kadencji 2006 – 2008, wykładowca akademicki, autor publikacji i licznych materiałów szkoleniowych z zakresu zarządzania i zamówień publicznych oraz analiz i ekspertyz sporządzanych na zamówienie Ministra Gospodarki, izb przemysłowych i przedsiębiorstw.
Od 1998 r. zajmuje się zagadnieniem oceny jakości usług, w tym jakości postrzeganej/identyfikowanej przez Klienta.
Autor systemu oceny jakości usług doradczo – szkoleniowych dla small-biznesu opartej na metodyce QFD (Quality Function Deployment)  TASQUAM – Technical Assistance Service QUality Assesement oraz wykorzystania metodyki QFD do programowania polityki rozwoju regionalnego LORD  Local Opportunity – Regional Development. Specjalista ds. oceny jakości usług portalu, Członek Zespołu Redakcyjnego i Badawczego Portalu www.testkonsumenta.pl.

mec. Emilia Iwona Chełkowska-Kamionka
Radca prawny w przedsiębiorstwach przemysłu kosmetycznego „Pollena”, w Zakładzie Doświadczalnym Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej oraz w Instytucie Melioracji Użytków Zielonych Falenty(do roku 1989).
Wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych „Kalwas i Wspólnicy” s.c. (1989-2012) oraz członek Zarządu w organizacji prawników europejskich TELFA – Trans European Law Firm Alliance (2005-2011).
Członek Zarządu Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej (do roku 2011). Aktualnie jest wspólnikiem Kancelarii Prawnej R. Comi, E.I. Chełkowska-Kamionka sp.j. Kancelaria Prawna R. Comi, E.I. Chełkowska-Kamionka sp.j. jest członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz jest rekomendowana na zasadzie wyłączności na terenie powiatu Warszawskiego i Warszawskiego Zachodniego.
Kancelaria przygotowała Katalog Praw Przedsiębiorców (Zeszyt 1. „Inspekcja Ochrony Środowiska”) będący cykliczną publikacją ZPP stanowiącą kompendium wiedzy, zbiór szczegółowych zasad obowiązujących każdego przedsiębiorcę w obliczu kontroli urzędowej. Prawnik Portalu, Członek Zespołu Redakcyjnego i Badawczego Portalu www.testkonsumenta.pl.

mgr Małgorzata Zdzienicka
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dyrektor Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości w Poddębicach, m.in. odpowiedzialna za prowadzenie systematycznych badań w zakresie potrzeb klientów oraz badania satysfakcji klientów oraz przygotowanie planów biznesowych i ocena planów biznesowych,
Specjalista-praktyk z zakresu doradztwa dla sektora MŚP. W latach 2001-2004 konsultant w ramach sieci Krajowego Systemu Usług (KSU). Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców m.in. kreowanie wizerunku firmy oraz dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na uruchomienie i rozwój firmy. Członek komisji oceny wniosków w projektach współfinansowanych ze środków unijnych. Dyrektor finansowo-kadrowy, Członek Zespołu Redakcyjnego i Badawczego Portalu www.testkonsumenta.pl.