Regulamin

Regulamin serwisu www.testkonsumenta.pl

1. Serwis internetowy www.testkonsumenta.pl jest platformą na której można dzielić się uwagami i wiedzą na temat różnych produktów, usług i handlu. Możemy na ww tematy konsumenckie, dzielić się z innymi użytkownikami Serwisu, przekazując swoje uwagi i sugestie. Przekazywane informacje pozwalają chwalić to co dobre i godne uwagi, a ganić to co jest złe.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu Serwisu www.testkonsumenta.pl określa prawa i obowiązki użytkownika i administratora serwisu.

3. Zarządzającym jest Eurobeneficium Sp. z o.o. wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000371739, NIP 828-140-73-57, REGON 101006042. Kapitał zakładowy 10 000zł (w całości opłacony).

3. Każdy użytkownik serwisu www.testkonsumenta.pl przed dokonaniem wpisu powinien przeczytać regulamin i potwierdzić, że akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Wiarygodność zamieszczanych w serwisie wpisów przez użytkowników nie jest sprawdzana przez administratora. Umieszczając wpisy niezgodne z prawdą, możemy narazić się na konsekwencje prawne.

5. Opinie użytkowników są ich własnością. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z dokonanych przez użytkowników wpisów i komentarzy.

6. Wszelkie informacje związane z działalnością administratora i jego partnerów mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z art. 10 Ustawy z dn. 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz. 1204,  z późn. zm.).

7. Zarejestrowany użytkownik musi być pełnoletni i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

8. Zarejestrowany użytkownik portalu ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie materiały które umieścił.

9. Wpisów mogą dokonywać tylko użytkownicy zarejestrowani.

10. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie.

11. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z portalu w celach komercyjnych.

12. Prawem właściwym do tego regulaminu jest prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

13. Użytkownik zobowiązuje się że jego wpisy nie będą zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, nie będą obrażać uczuć innych osób, nie będą obrażać uczuć religijnych, nie będą naruszać prawa do prywatności, nie będzie szerzył poglądów rasistowskich, będą zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będą zgodne z prawem międzynarodowym.

14. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał linków do treści pornograficznych i rasistowskich.

15. Podawane dane podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz.U. 101,926 z 2002r.).

16. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zamieszczania treści w Serwisie. Informacje przechowywane przez Zarządzającego przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

17. Użytkownik Serwisu oświadcza, iż jest zainteresowany otrzymywaniem od Zarządzającego informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych oraz wyraża zgodę na ich otrzymywanie pocztą elektroniczną.

18. Administrator może odmówić opublikowania wpisu jeżeli będzie on niezgodny z obowiązującym prawem polskim lub międzynarodowym, a także gdy będzie naruszał dobre obyczaje.

19. Zamieszczane wpisy muszą być zamieszczane w odpowiednich kategoriach tematycznych.

20. Użytkownik osadcza że wszystkie dane są zgodne z prawdą.

21. Wszelkie informacje o nadużyciach prosimy kierować pod adres e-mail: kontakt@testkonsumenta.pl Jedna osoba może mieć tylko jedno konto na portalu, niedozwolone jest udostępnianie konta innym osobom, bez zgody administratora.

22. Materiały umieszczone na portalu www.testkonsumenta.pl  mogą być modyfikowane przez administratora. Za dokonane modyfikacje odpowiedzialność ponosi osoba dokonująca modyfikacji.

23. Korzystanie z portalu www.testkonsumenta.pl  jest nieodpłatne dla jego użytkowników.

Ochrona danych osobowych

Firma Eurobeneficium Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz883), uprzejmie informuje, że rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do zamieszczania treści. Zgodnie z postanowieniami ww Ustawy, Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych.

Akceptując niniejszy Regulamin, jako Użytkownik Serwisu, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Eurobeneficium Sp. z o.o. moich danych osobowych w celach przekazywania pocztą elektroniczną informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych. (zgodnie z art 23 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)